Hemmestasjöns Vänner

Vi är en Förening som heter Hemmestasjöns Vänner. Föreningens syfte är att förbättra miljön i och omkring Hemmestasjön inklusive kanalen. Medlemmar i föreningen är framförallt fastighetsägare runt omkring sjön men även medlemmar på andra ställen i området som tycker att det är viktigt att sjön och kanalen sköts på ett bra sätt.  

Hemmestasjön och Hemmesta sjöäng

Läge: Området ligger ca. 8 km
öster om Gustavsberg. Man tar sig dit med busslinjerna 435-440, hållplats
Hemmesta vägskäl. Åker man bil är det möjligt att parkera på några ställen strax
efter vägskälet.

Terräng: Hemmestasjön är en grund näringsrik sjö med
rik vattenvegetation. Södra sidan utgörs mest av barrskogsklädd bergsterräng.
Norra sidan har en mer öppen terræng med odlad mark och en strandskog av al.
Området kring sjön är till största delen bebyggt med fritidshus.

Öster om Hemmestasjön utbreder sig ett sankt ängsområde, Hemmesta sjöäng.Detta område översvämmas regelbundet under våren. I östra delen av ängen finns ett kärr bevuxet med täta videsnår. Ytterligare 300 m österut finns ett sankt                                            björkskogsområde med undervegetation av videsnår. Genom hela området rinner en smal kanal som mestadels är svår att forcera.

Fåglar:

Hemmestasjön: Här finns änder och simfåglar såsom gräsand,
vigg, knölsvan, sothöna och rörhöna. Tillfälligt kan ses bl.a. brunand och
skedand. I vassarna finns sävsparv, sävsångare och rörsångare. Vattenrall kan
höras. Kring sjön finns flera par näktergalar. Tidvis kan rosenfink, gransångare
och härmsångare höras.

Hemmesta sjöäng:
En bra rastlokal för änder och vadare under våren. Man kan få se tofsvipa och
enkelbeckasin (häckar) liksom rödbena (har häckat), skogssnäppa, grönbena,
gluttsnäppa, svartsnäppa och brushane. Av änder bl.a. bläsand och kricka.
Rörhöna ses ganska ofta här. Bland småfåglar är näktergal, sävsångare och
buskskvätta karakteristiska artter. Bra lokal för nattsångare, tillfælligt har
græshoppsångare hörts. Blåhake rastar ibland i kärrmarkerna. Björkkärret öster
om sjöängen brukar vara tillhåll för bl.a. stjärtmes, näktergal, rödvingetrast
och mindre hackspett. Flodsångare har hörts här. Vintertid kan man ibland få se
någon varfågel sitta och spana över sjöängen från en stolpe.